Sjita.com
致力于中国最专业的吉他教学网站

C调版 五月天《志明与春娇》吉他弹唱六线谱( IMG图片格式 )

歌词参考
C调版 五月天《志明与春娇》吉他弹唱六线谱歌词

志明真正毋知欲按怎
Tsì-bîng tsin-tsiànn m̄-tsai beh án-tsuánn
為啥物愛人毋願佫再相倚
uī-siánn-mih ài-jîn m̄-guān koh-tsài sio-uá
春嬌已經早就無咧聽
Tshun-kiau í-king tsá-tiō bô teh thiann
講遮濟其實攏總攏無較縒
kóng tsiah-tsē kî-si̍t lóng-tsóng lóng bô-khah-tsua̍h

行到淡水亓海岸
kiânn-kàu tām-tsuí ê hái-huānn
兩个儂亓愛情
nn̄g-ê lâng ê ài-tsîng
已經無儂看
í-king bô-lâng khuànn
已經無儂聽
í-king bô-lâng thiann

我佮汝上好就到遮
Guá kah lí siōng-hó tiō kàu tsiah
汝對我已經無感覺
lí tuì guá í-king bô kám-kak
到遮擋定
kàu tsiah tòng-tiānn
汝亦免愛我
lí ia̍h bián ài guá
我佮汝上好就到遮
Guá kah lí siōng-hó tiō kàu tsiah
汝對我已經無感覺
lí tuì guá í-king bô kám-kak
勿佫傷心
mài-koh siong-sim
莫佫我遮愛汝汝無愛我
mài-koh guá tsiah ài lí lí bô ài guá

志明心情真正有影寒
Tsì-bîng sim-tsîng tsin-tsiànn ū-iánn kuânn
風遮大汝亦真正攏無心肝
hong tsiah tuā lí ia̍h tsin-tsiànn lóng-bô sim-kuann
春嬌汝哪無欲含我搬即場电影
Tshun-kiau lí ná bô-beh hâm guá puann tsit-tiûnn tiān-iánn
咱就行到即位準拄煞
lán tio̍ō kiânn kàu tsit-uī tsún-tú-suah